Opinion
27 Jun 2023

Eget kapital eller extern finansiering

Eget kapital eller extern finansiering
För att företag ska kunna växa krävs det att det görs investeringar. Dessa kan finansieras antingen genom att verksamhetens egna medel återinvesteras, eller genom att ta in externt kapital. Men hur ska du tänka som företagare när du står inför valet om du ska finansiera en investering med eget kapital eller extern finansiering?

Eget kapital

Eget kapital utgör skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder. När ett företag genererar vinst ökar det egna kapitalet. För att företaget ska fortsätta att växa och förhoppningsvis generera högre vinst i framtiden, är det ofta ett naturligt val att återinvestera hela eller delar av vinsten i verksamheten. Detta kan göras genom att företaget gör investeringar, betalar av skulder eller ökar kassan för att förbättra likviditeten. Att använda det egna kapitalet och löpande intäkter är det vanligast förekommande sättet att finansiera investeringar på bland svenska företagare.

Extern finansiering

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska ges möjlighet att växa. För många små och växande företag räcker dock inte det egna kapitalet till när man ska investera, och man behöver använda sig av externt kapital för att finansiera investeringarna. Det finns flera olika former av extern finansiering, men för de flesta är företagslån det vanligaste sättet att finansiera investeringar med.

Investera med eget kapital eller extern finansiering?

Huruvida det är bäst att investera med eget kapital eller med hjälp av extern finansiering kan skilja sig dels från företag till företag, dels från investering till investering. Det är därför viktigt att ha förståelse för hur de skiljer sig åt, hur de påverkar nyckeltal i företaget och när investeringen förväntas ge resultat. Detta för att du ska kunna välja den finansiering som gör att ditt företag får ut maximal avkastning på investeringen.

Soliditet

När du investerar kommer företagets soliditet att öka eller minska olika beroende på om du återinvesterar det egna kapitalet eller om du använder extern finansiering. Soliditet är ett mått som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med hjälp av eget kapital och används för att beskriva ett företags långsiktiga betalningsförmåga. När det egna kapitalet återinvesteras i företaget kommer soliditeten att öka och på motsvarande sätt kommer den att minska om investeringarna görs med extern finansiering.

När du ska investera är det därför bra att se till vilken soliditet du har i företaget. Har ditt företag låg soliditet är investeringar med hjälp av det egna kapitalet att föredra. Dels då soliditeten kommer att öka, dels då företagets egna pengar kan komma att generera en bättre avkastning än om de bara skulle ligga och vila på företagets konto. Att investera med det egna kapitalet är dock förhållandevis dyrt jämfört med exempelvis ett företagslån då de flesta företagare vill generera en högre procentuell avkastning än den räntan som lånet har. Om företaget har hög soliditet är det därför att föredra att finansiera investeringen med extern finansiering.

Typ av investering

Vilken typ av investering du tänkt göra kan även ha påverkan på vilken finansiering som kan vara att föredra. Att återinvestera vinsten i företaget är som sagt en viktig del i ett hälsosamt företagande, men ett förhållandevis dyrt sätt att finansiera investeringar på. Investeringar med företagets egna kapital innebär även att du tar av de likvida medlen, vilket påverkar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Görs investeringen i en tillgång som snabbt kan omsättas och generera intäkter till företaget kan därför eget kapital vara ett bra sätt att finansiera investeringen på. Om investeringen istället görs i en tillgång som ska komma till användning under en längre period är det oftast bättre att finansiera den med externt kapital. På så sätt slipper du riskera likviditeten i företaget och därmed den kortsiktiga betalningsförmågan. Det är dock inte bara förmågan att betala företagets skulder som påverkar om man ser till likviditeten och vilken finansiering du bör välja. Så gott som alla företag drivs i vinstsyfte och med målsättningen att generera avkastning till ägaren. Om ditt företag både har god soliditet och likviditet kan därför finansiering med exempelvis ett företagslån göra att du både kan driva tillväxt i företaget, samtidigt som du som ägare kan använda en del av de likvida medlen för att dela ut en del av vinsten till dig själv och få avkastning för ditt arbete.

Investera i tid

Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är när investeringen behöver göras. De flesta svenska företagen är restriktiva när det kommer till skuldsättning och väljer att använda sig av det egna kapitalet och att spara till investeringar, vilket inte är optimalt. Om företag sparar till investeringar riskerar investeringen att ske för sent och därmed inte få önskad effekt. När du väntar med investeringen går du även miste om den förväntade avkastningen under tiden investeringen väntar. Detta innebär inte enbart att du som ägare går miste om ökad vinst och potentiell utdelning, men även att tillväxten i företaget försämras då avkastningen hade kunnat återinvesteras under tiden.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel