Opinion
27 Jun 2023

Rapporten Driv - 2023

Rapporten Driv - 2023
För att gå djupare i synen på företagande samt få svar på varför vissa tar steget att starta eget, medan andra stannar vid att drömma om det, har Froda tagit fram rapporten Driv.

I rapporten har vi även undersökt drivkrafter och utmaningar kopplat till företagande för att identifiera bakomliggande faktorer till demografiska och geografiska skillnader inom företagandet i Sverige. Genom djupare förståelse för entreprenörskapet i stort, samt personerna bakom det, hoppas vi på att kunna skapa bättre förutsättningar för både dagens och morgondagens entreprenörer.

Företagardrömmen är utbredd

Sex procent av befolkningen driver idag företag och varannan svensk har någon gång tänkt tanken att bli företagare. Bland de yngre åldersgrupperna är siffran ännu högre. Där uppger två av tre under 30 att de övervägt att starta företag.

Självbestämmande är starkaste drivkraften

Möjligheten till självbestämmande ses som det mest attraktiva med företagandet. Både företagare och svenskar drivs av att få jobba med det de vill, planera sin egen tid och att vara sin egen chef.

Läs rapporten

Fler än varannan svensk har företagsdrömmar. Det motsvarar över 4 miljoner potentiella företagare i Sverige.

Sveriges företagare i siffror

av befolkningen driver eget företag idag

startade för att de hade en idé eller passion för något

tillhör den högsta inkomstgruppen i Sverige

Två av tre under 30 år vill bli företagare

Företagsdrömmen är starkare ju yngre man är. Idag är endast var tjugonde företagare yngre än 30 år medan en tredjedel är 65 år eller äldre. Hela två tredjedelar av Sveriges 16–29 åringar har dock övervägt att starta företag. En siffra som är dubbelt så hög som andelen 65 plussare som övervägt att bli företagare.

Läs rapporten

Fortsatt utmaning kopplat till jämställdhet

Endast en tredjedel av Sveriges företagare är kvinnor. Kvinnor uppger även i lägre utsträckning än män att de har övervägt att starta eget företag.

Företagandet i stort och smått

av befolkningen är företagare på Gotland och i Jämtland – de två företagstätaste regionerna

av svenskarna skulle starta företag om pengar inte var ett problem

av 16-29 åringarna har någon gång övervägt att starta eget

Pengar är en utmaning

Drygt fyra av tio svenskar skulle starta företag om pengar inte var ett problem och pengars påverkan blir återigen tydligt sett till utmaningar med företagandet. Vanligaste orosmolnet för företagare vid start var hur den egna privatekonomin skulle påverkas.

Läs rapporten

Företagarnas inkomst

Stora skillnader i företagande mellan Sveriges län. Läs mer om dem i rapporten
Läs rapporten

Kvinnor och yngre hålls tillbaka av brist på finansiering och självförtroende

I den yngsta åldersgruppen var oron mer påtaglig inom flera områden; svårt att få tag på finansiering (18%), rädsla för att misslyckas (29%), juridik (16%), att affärsidén inte håller (23%) m.m.

Kvinnor anser i högre utsträckning än män att de största hindren bl.a. utgörs av att de saknar kunskap om företagande (34%), tillgången till finansiering (38%) samt rädslan för att misslyckas (41%).

Utrikesfödda är företagsamma

Endast drygt var sjätte företagare i Sverige är utrikesfödd och tre av fyra företagare är födda i Sverige med två inrikesfödda föräldrar.
Men 5 procent av alla utrikesfödda i Sverige är företagare vilket är strax under rikssnittet på 6 procent. Bland inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar är 7 procent företagare.


När det kommer till kvinnor är de utrikesfödda kvinnorna dock mer företagsamma. Det är en större andel kvinnor bland de utrikesfödda företagarna jämfört med de inrikesfödda företagarna med två inrikesfödda föräldrar (35% vs. 31%).

Presskontakt

Johanna Sturk
PR & Communications Manager, Froda

johanna.sturk@froda.se
0729414216

Metod

Rapporten DRIV ges ut av Froda, och baseras på SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) år 2021 samt en undersökning via Norstats riksrepresentativa webbpanel som inkluderar 6 511 respondenter. Undersökningen genomfördes i februari 2023.

Föreliggande sammanställning baseras på statistik från SCB om 1. svenska företagare 16+ år och 2. svenska allmänheten 16+ år samt 3. en egeninitierad undersökning bland svenska allmänheten 16+ år (se nedan för beskrivning av undersökningen).

Avsändare

Avsändaren bakom rapporten är kreditinstitutet Froda som verkar för ett jämställt och inkluderande näringsliv genom att främja objektiv och digital företagsfinansiering till bra villkor. Frodas målsättning är att ge alla små och medelstora företag samma möjligheter att lyckas, oavsett vilken bakgrund grundaren har vad gäller ålder, kön eller etnicitet.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel