Opinion
27 Jun 2023

Skatter och avdrag för egenföretagare

Skatter och avdrag för egenföretagare
När du har startat eget företag finns det mycket att tänka på, allt från hur din affärsidé ska generera vinster på bästa sätt och hur du ska hitta nya kunder till ditt företag. Att lära sig om skatter är kanske inte det du ser fram emot mest när du startar eget – men likväl en viktig ingrediens för att lyckas. Lär dig allt du behöver veta om skatter som företagare med hjälp av den här guiden.

Hur mycket skatt betalar du?

Det finns inget enkelt svar på den här frågan. Hur mycket skatt du betalar beror på många olika faktorer, bland annat hur hög inkomst du har, din ålder, var du bor, vilken företagsform du driver, vilka avdrag du har rätt till med mera. Om du tjänar mindre än 22 300 kr på ett inkomstår betalar du ingen skatt alls och om du tjänar mer än 613 900 kr på ett år betalar du ungefär 50 procent skatt. Efter att ha läst den här artikeln har du förhoppningsvis en bättre förståelse för hur olika skatter påverkar din inkomst.

Olika inkomstslag påverkar vilken skatt du betalar

När du pratar om skatt är det bra att först vara införstådd med vad de olika inkomstslagen innebär. Det finns tre olika inkomstslag som bestämmer vilka skatter du ska betala, att skilja på inkomstslagen kan göra det lättare att förstå helheten kring din skattesituation. Inom varje inkomstslag finns det alltså många olika skatter som tillkommer, du kan därför se inkomstslagen som övergripande kategorier.

Inkomstslaget näringsverksamhet

Inkomstslaget näringsverksamhet är ett relativt brett skatteslag som innefattar alla typer av näringsverksamhet, exempelvis enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Inkomstslaget näringsverksamhet omfattar alltså företag och inte privatpersoner (även om gränsen är flytande för exempelvis enskild firma).

Inkomstslaget tjänst

Inkomst av tjänst omfattar pengar som tjänas genom en anställning eller uppdrag. Du som driver aktiebolag betalar skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för ditt aktiebolags räkning och skatt för inkomstslaget tjänst för din lön som privatperson.

Inkomstslaget kapital

Inkomstslaget kapital omfattar inkomster och utgifter som uppstår i samband med att kapital förflyttas eller säljs. Det kan exempelvis handla om räntekostnader eller uthyrning av fastigheter. För aktieägare är en vanlig kontakt med inkomstslaget kapital när de tar ut utdelning från sitt aktiebolag och betalar bolagsskatt.

Skatter i enskild firma

När du driver enskild firma är det du själv som ser till att skatten blir betald, till skillnad från om du är anställd och skatten automatiskt dras av från din lön. Den första skatten du behöver bekanta dig med som enskild näringsidkare är F-skatt (företagsskatt). Om du har en anställning vid sidan om din enskilda firma betalar du F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt.

Egenavgifter i enskild firma

En del av den skatt som du betalar i din enskilda firma motsvarar de sociala avgifter som arbetsgivare betalar till sina anställda. I en enskild firma kallas dessa för egenavgifter och består bland annat av sjukförsäkringsavgift, föräldrapenning, ålderspensionsavgift med mera. Eftersom du betalar egenavgifter har du rätt till sjukpenning när du är sjuk, föräldrapenning när du har fått barn med mera, även när du är egenföretagare.

Eget uttag enskild firma

När du driver enskild firma har du inte en lön på samma sätt som när du är anställd eller driver aktiebolag. Allt ditt överskott i firman, alltså den summan som kvarstår efter att kostnaderna har dragits av från inkomsterna, räknas som inkomst i skattepliktig mening och kan därför likställas med lön.

När du har betalat preliminärskatt på ditt överskott är resten av pengarna fria att föras över till ditt privata konto. När du plockar ut pengar från din enskilda firma på det här sättet kallas det för eget uttag. När du gör ett eget uttag beskattas inte dina uttag per se, utan pengarna är redan beskattade som firmans resultat.

När du gör ett eget uttag är det en kostnad som ska bokföras, men ingen kostnad som påverkar firmans resultat. Om du exempelvis har ett överskott på 50 000 kr och väljer att ta ut hela beloppet som eget uttag kommer resultatrapporten fortfarande att visa en vinst på 50 000 kr. Det enda som händer är att ditt privata konto får mer pengar samtidigt som företagskontot får mindre pengar och dina likvida medel minskar.

Skatter i aktiebolag

Många brukar förespråka aktiebolag som företagsform när tanken är att företaget ska växa, tack vare de förmånliga skattemöjligheterna. Nedan går vi igenom de vanligaste skatterna för aktiebolag.

F-skatt

Aktiebolag betalar in F-skatt i form av debiterad preliminärskatt. Baserat på den preliminära inkomstdeklarationen eller förra årets resultat betalar du in f-skatt varje månad. När du får ditt slutskattebesked får du antingen betala in restskatt Skatteverket eller så får du skatteåterbäring.

Arbetsgivaravgift

Innan en lön hamnar i plånboken hos en anställd har en betydande summa redan beskattats från företagets löneutbetalning. Arbetsgivaravgift är en skatt som säkerställer att den anställda får lön vid sjukdom, när hen är föräldraledig eller när hen går i pension. Totalt uppgår arbetsgivaravgifterna 2022 till 31,42 procent av bruttolönen.

Bolagsskatt

Bolagsskatten är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolags har gjort under ett räkenskapsår, vid ett förlustår ska alltså ingen bolagsskatt betalas. Bolagsskatten för 2023 ligger på 20,6 procent och betalas i form av preliminärskatt varje månad.

Vid årets slut stäms den betalda skatten av mot den slutgiltiga skatten. Bolagsskatten omfattar även kapitalvinster i aktiebolag, exempelvis utdelning. Bolagsskatten är alltså en del av det första beskattningsledet för aktiebolag. När du som anställd i ditt egna aktiebolag får lön beskattas även du som privatperson i ett andra led.

Statlig inkomstskatt

För höginkomsttagare som tjänar över en viss summa tillkommer den statliga inkomstskatten. Det innebär att du behöver betala ytterligare 20 procent skatt på den summan som överstiger brytpunkten.

Det finns olika gränser att hålla koll på när du är nära gränsen att omfattas av statlig inkomstskatt; skiktgränsen och brytpunkterna. För 2023 är skiktgränsen 598 500 kr, det vill säga att om din beskattningsbara förvärvsinkomst, efter att grundavdraget har dragits av, överstiger 598 500 kr omfattas du av den statliga inkomstskatten.

Eftersom det kan vara svårt att veta exakt hur stort grundavdraget är kan du istället utgå från den högsta inkomsten du kan tjäna innan grundavdraget har dragits av. Detta kallar du för brytpunkten för statlig inkomstskatt, och det finns två olika brytpunkter beroende på om du är över eller yngre än 66 år.

För personer som är yngre än 66 år är brytpunkten för statlig inkomstskatt 613 900 kr.

För personer som är 66 år eller äldre vid årets ingång är brytpunkten för statlig inkomstskatt 683 200 kr.

Skillnaden beror på att grundavdraget är högre för pensionärer.

Preliminärskatt

F-skatten betalas oftast in månadsvis i form av debiterad preliminärskatt. Hur mycket du betalar baseras på hur mycket skatt du betalade förra året eller det belopp som du har angivit i din preliminära inkomstdeklaration. Vid räkenskapsårets slut stäms din inbetalda skatt av mot din slutgiltiga skatt.

När får du skatteåterbäring?

Om du har betalat mer preliminärskatt än vad du ska, kommer du få tillbaka pengar av Skatteverket. Det är många som undrar när du får tillbaka pengar från skatten, och svaret varierar beroende på när du lämnade in din inkomstdeklaration.

Om du lämnade in din deklaration före den 30:e mars får du tillbaka pengar på skatten 5–7 april.

Om du lämnade in din deklaration efter den 30:e mars får du skatteåterbäring mellan 8–9 juni.

Grundavdrag

Grundavdrag är ett avdrag som görs för att sänka din beskattningsbara inkomst och således minskar skatten. Om du driver enskild firma dras grundavdraget av från din inkomst från näringsverksamheten och om du driver aktiebolag dras grundavdraget av från din lön. Du behöver inte ansöka eller registrera dig för grundavdraget – utan detta dras av automatiskt.

Syftet med grundavdraget är att sänka skatten för inkomsttagaren och jämna ut skatten mellan olika inkomstgrupper. Grundavdraget är högre för låg- och medelinkomsttagare och lägre för höginkomsttagare. För personer som tjänar mindre än 22 300 under inkomståret 2023 faller hela beloppet bort under grundavdraget – vilket betyder att du inte behöver betala någon skatt alls. För en exakt lista över olika inkomstintervallers grundavdrag: besök Skatteverkets hemsida.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag är ytterligare ett avdrag som minskar ditt skattemässiga underlag. Likt grundavdraget är jobbskatteavdraget inget som du behöver ansöka om, utan det dras av automatiskt av Skatteverket.

För att kunna tillgodogöra sig jobbskatteavdraget behöver du få din inkomst genom arbete eller näringsverksamhet, om inkomsten kommer från sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa eller liknande är du inte berättigad till jobbskatteavdraget.

Jobbskatteavdraget får endast avräknas från kommunalskatten, avdraget gäller inte på den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Hur stort jobbskatteavdraget är beror på hur hög inkomst du har.

Kommunalskatt

Kommunalskatt är en skatt som går till din folkbokförda kommun och landsting. Kommunalskatt är den största skatten som inkomsttagare betalar och uppgår 2022 till drygt 32 procent i snitt i Sverige. Det förekommer variationer runt om i landet med en lägsta notering på knappt 29 procent och den kommun med högst kommunalskatt har drygt 35 procent.

Moms

Moms är en mervärdesskatt som finns på majoriteten av varor och tjänster som köps och säljs. Det finns tre olika momsnivåer: 25 procent, 12 procent och 6 procent, varav den första är allra vanligast. För dig som företagare är det viktigt att hålla koll på moms, eftersom du lägger till momssatsen på ditt pris. Om du exempelvis vill fakturera 1000 kr för ett arbete behöver du lägga på 25 procent på fakturan för få rätt summa.

Moms är ingen skatt som påverkar ett företags resultat eftersom du alltid kommer gå jämnt ut i slutändan. Om dina utgående momskostnader är större än dina ingående momsintäkter under en momsperiod kommer du få tillbaka pengar från Skatteverket, och om dina ingående moms är större än dina utgående behöver du betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Marginalskatt

Namnet “marginalskatt” är något missvisande då det inte är en skatt som du betalar. Marginalskatt är en benämning på den totala skatt du betalar vid en inkomstökning. Man brukar säga att marginalskatt är den skatt som du betalar på din sist intjänade krona.

Om din lön exempelvis ökar med 1000 kr och 700 kr landar på ditt lönekonto är marginalskatten 30 procent. Vanligtvis brukar marginalskatten vara ungefär lika hög som kommunalskatten, men när du närmar dig gränsen för statlig inkomstskatt ökar marginalskatten avsevärt.

Om din lön överskrider brytpunkten för statlig inkomstskatt på 20 procent brukar marginalskatten landa upp mot 50 procent. Om din löneökning på 1000 kr innebär att du får 500 kr mer på ditt lönekonto är marginalskatten 50 procent.

Förmånsbeskattning

Ibland ger arbetsgivare ersättning till sina anställda utöver lönen, om en sådan ersättning bekostar en privat levnadskostnad kallas det för förmån. En av de vanligaste typerna av förmåner är företagsbil. Precis som kontant ersättning behöver även förmåner beskattas, både av arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter för förmånen och arbetstagaren betalar skatt.

I regel är alla förmåner skattepliktiga, men det finns undantagsfall som är reglerade att vara skattefria, exempelvis friskvårdsbidrag.

Punktskatt

Utöver alla redan nämnda skatter tillkommer det specifika skatter på särskilda varor och tjänster, så kallade punktskatter. Punktskatter är ett effektivt sätt för staten att reglera konsumtion åt en önskvärd riktning och ger dessutom ökade skatteintäkter. Tobaksskatten, alkoholskatten och skatt på plastbärkassar är alla exempel där du vill påverka konsumtionen genom ett högre pris.

Bokio gör skatten enkel

I Bokios bokföringsprogram behöver du knappt tänka på skatten. När du betalar ut lön beräknas skatten automatiskt och rätt belopp dras av. Därefter genereras en arbetsgivardeklaration som du enkelt skickar in till Skatteverket.

I samarbete med Bokio får du som Froda kund 20% rabatt på Bokio Premium.

Gå till erbjudandet.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel