Finansieringsparlören

För att du som företagare enklare ska
kunna ta bra finansieringsbeslut
Varannan svensk tycker att det är svårt att förstå finansiella avtal, termer och villkor, och en av fem har signerat finansiella avtal trots att de inte helt förstått innehållet. Konsumentkreditlagen fyller därför en viktig funktion att skydda låntagare och göra det enklare för dem att ta välgrundade beslut. Företagslån däremot saknar motsvarande skydd för låntagaren.

Det innebär att god kreditgivningssed, kostnadstak och allt annat som finns där när du tar ett billån, skaffar kreditkort eller köper något på avbetalning – inte gäller om du tar ett företagslån. För stora bolag med ekonomisk och juridisk kompetens är det här inte ett problem. Men för alla företag som inte har det kan det vara svårt att få en uppfattning om vad ett lån faktiskt kommer att kosta och ännu svårare att utvärdera olika alternativ.

Långt ifrån alla företagare vet dock om att det är såhär. Därför har Froda tagit fram Finansieringsparlören. För att göra det lättare för dig som företagare att veta vad du ska titta efter när du lånar. Så du kan undvika låneavtal som skulle bli dyrare än du tänkt dig och nästintill omöjliga att ta dig ur.
97
%
Av Sveriges företag är enmansföretag eller har färre än tio anställda
77
%
Av svenskarna vet inte att företagslån saknar skydd för låntagaren

Undvik förskönade erbjudanden

Företagslån kan vara dyrare än de framställs. Här är därför tre tips på saker att kolla lite extra på innan du lånar.
55
%
Av svenskarna tycker det är svårt att förstå finansiella avtal, termer och villkor
19
%
Har skrivit på finansiella avtal utan att helt ha förstått dess innebörd

Finansieringsparlören

Det kan vara svårt att veta vad ett företagslån kostar och ännu svårare att jämför mellan erbjudanden som presenteras på vitt skilda sätt. Med hjälp av Finansieringsparlören kan du få bättre grepp om vanliga termer och lära dig ta bättre finansieringsbeslut.
Nominell ränta

Vad är det?

Nominell ränta är den räntesatsen som vanligtvis framgår i ditt avtal och i långivarens marknadsföring. Den nominella räntan anger själva kostnaden för att låna pengar och inkluderar inga eventuella tillkommande avgifter. 

Hur påverkar det?

Den nominella räntan ger en indikator om hur mycket det kommer kosta dig att ta lånet. Men eftersom den inte inkluderar samtliga kostnader ska du inte använda dig av den för att jämföra olika erbjudanden.

Effektiv ränta

Vad är det?

Effektiv ränta är den räntesatsen som visar den faktiska totalkostnaden för ett lån. Den effektiva räntan inkluderar den nominella räntan och alla eventuella tillkommande avgifter och är därför ett mer effektivt mått för att jämföra erbjudanden. 

Hur påverkar det?

Den effektiva räntan ger som sagt en mer rättvis bild av totalkostnaden för ett lån och är därför den du ska utgå ifrån när du jämför erbjudanden. För konsumentlån måste den effektiva räntan framgå men för företagslån är det vanligt att den inte gör det. Det är inte helt lätt att räkna fram den effektiva räntan själv, men förenklat kan du ta dina räntekostnader under en period och addera alla eventuella avgifter under samma period för att få fram den effektiva räntan.

Årsränta

Vad är det?

Årsränta är ett mått som används för att ange hur stor räntekostnaden är för ett lån och om namnet antyder visar årsräntan hur stora räntekostnaderna är över en period om ett år. Årsränta är det vanligaste sättet som används för att uttrycka räntan och eftersom konsumentlån har årsränta som standard är det oftast årsränta som åsyftas när det kommer till ränta generellt. 

Hur påverkar det?

Årsräntan visar hur mycket ett lån skulle kosta dig över en period om ett år. Att det uttrycks som årsränta påverkar dock inte själva kostnaden för lånet utan det är endast ett sätt att visa vad kostnaden för lånet är. Det är dock användbart att kontrollera vilken period som räntan anger för att enklare kunna jämföra erbjudanden. Om du jämför ett erbjudande med årsränta och ett med exempelvis månadsränta kommer det bli missvisande om du inte räknar om något av erbjudanden.

Månadsränta

Vad är det?

Månadsränta är, precis som årsränta, ett sätt att ange räntekostnaderna för ett lån. Som namnet anger beräknas räntekostnaderna för ett lån med månadsränta på månadsbasis, varför procentsatsen som anger kostnaden för lånet kommer att vara lägre än för ett lån med årsränta.  

Hur påverkar det?

Om räntan presenteras som månadsränta är det lätt att den vid första anblick framstår som lägre än en årsränta. Det påverkar inte själva kostnaden för lånet men det gör att det lätt blir missvisande. Om du vill ta reda på vad räntesatsen för ett lån med månadsränta skulle vara om det angavs som årsränta tar du bara procentsatsen som anges och multiplicerar med tolv.

Fast ränta

Vad är det?

Fast ränta innebär att räntesatsen på ett lån är låst under en viss period. Under denna period kommer därför inte räntan att förändras, oavsett marknadsförhållanden.

Hur påverkar det?

En fast ränta ger förutsägbarhet och stabilitet i lånekostnaderna eftersom betalningarna inte kommer att ändras under den fasta perioden. Det kan vara fördelaktigt i en tid av stigande räntor. Nackdelen är att om marknadsräntorna sjunker, är du fast med en högre ränta än vad som annars skulle vara tillgängligt.

Rörlig ränta

Vad är det?

Rörlig ränta innebär att räntesatsen på ett lån kan ändras över tid i takt med förändringar i marknadsräntan. En rörlig ränta utvecklas vanligtvis utifrån hur Riksbankens styrränt utvecklas. 

Hur påverkar det?

En rörlig ränta kan leda till lägre kostnader om marknadsräntorna sjunker, vilket gör det till ett attraktivt alternativ under perioder med sjunkande räntor. Å andra sidan innebär rörlig ränta en högre risk eftersom lånekostnaderna kan öka om marknadsräntorna stiger. Detta gör det mindre förutsägbart och kan påverka kassaflödet negativt om räntan plötsligt ökar.

Rak amortering

Vad är det?

Rak amortering innebär att låntagaren betalar av samma belopp på lånets skuld vid varje betalningstillfälle, utöver räntan. Räntan beräknas på den kvarvarande skulden, vilket gör att räntekostnaden minskar över tid i takt med att lånet betalas av.

Hur påverkar det?

Vid rak amortering är återbetalningarna större i början av lånets löptid för att sedan successivt sjunka i takt med att skulden minskar och därmed räntekostnaderna för densamma.

Annuitet

Vad är det?

Annuitet är en typ av amortering där du betalar samma belopp vid varje betalningstillfälle under hela lånets löptid. Beloppet består av både ränta och amortering, och fördelningen mellan dessa två ändras i takt med att lånet betalas tillbaka genom att räntedelen minskar och amorteringsdelen ökar.

Hur påverkar det?

Till skillnad från vid rak amortering är stoleken på återbetalningarna för ett annuitetslån detsamma under hela lånets löptid. Delen av återbetalningen som utgör räntekostnader är högre i början av lånets löptid men minskar sedan när skulden minskar. I takt med att räntedelen minskar ökar istället amorteringsdelen vilket gör att beloppet som betalas tillbaka förblir detsamma.

Fast avgift

Vad är det?

Vid företagslån används ibland månadsavgift istället för vanlig ränta som betalning för lånet. Månadsavgift är en fast avgift som är inte beroende av lånebeloppets storlek eller återbetalningstid, utan är en förutbestämd kostnad som betalas regelbundet under hela lånets löptid.

Hur påverkar det?

En månadsavgift kan framstå som att det ger en enkel och förutsägbar betalningsstruktur. Dock kan det bli svårare att jämföra kostnaden för ett lån med månadsavgift mot traditionella lån med ränta. Sett i procent kan avgiften framstå som normal uttryckt i procent av lånebeloppet. Men. Eftersom avgiften inte minskar i takt med att skulden minskar kommer kostnaden för lånet dock teoretiskt sett att öka i takt med att du betalar tillbaka lånet. Detta då avgiften i relation till kvarvarande lånebelopp ökar. Det är därför viktigt att noggrant beräkna den totala kostnaden för lånet genom att multiplicera månadsavgiften med antalet betalningar under lånets löptid för att få grepp om vad det faktiskt kostar.

Personlig borgen

Vad är det?

Personlig borgen innebär att en person (borgensman) går i god för ett företags lån. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet blir borgensmannen istället skyldig att betala skulden.

Hur påverkar det?

Personlig borgen är vanligt vid företagslån och kan öka dina chanser att få ett lån beviljat eller att få mer förmånliga villkor. Det innebär dock en viss ekonomisk risk för borgensmannen eftersom du blir personligt ansvarig för skulden i det fall att företaget misslyckas med återbetalningen.

Inteckning

Vad är det?
Inteckning är en form av pantsäkerhet där långivaren får rätt att ta över egendom i det fall att låntagaren inte kan betala för sin skuld. För företagslån är det vanligt att inteckningar används som säkerhet vid större lånebelopp. Exempel på inteckningar är företagsinteckning och fastighetsinteckning.

Hur påverkar det?
Inteckningar ger som sagt långivaren en säkerhet vilket kan leda till att du får bättre lånevillkor när du lånar. Dock riskerar du att förlora den pantsatta egendomen i det fall som företaget inte klarar av att betala tillbaka lånet enligt avtalet.

Kostnadstak

Vad är det?
Kostnadstak innebär att det finns en övre gräns för hur stora de totala kostnaderna, inklusive ränta och avgifter, får vara för ett lån. För konsumentlån finns ett kostnadstak för högkostnadskrediter där ett lån aldrig får kosta mer i ränta och avgifter än det ursprungliga lånebeloppet.

Hur påverkar det?

Det finns i regel sällan kostnadstak för företagslån då det inte är reglerat till den grad som konsumentkrediter är. Om det finns ett kostnadstak kan det därför ge en trygghet att veta att kostnaden för lånet aldrig kommer bli mer än vad kostnadstaket anger.

Ränteskillnadsersättning

Vad är det?
Ränteskillnadsersättning är en avgift som en låntagare kan behöva betala tillbaka ifall de betalar av ett lån i förtid. Det används för att kompensera långivaren för bortfall av ränteintäkter och förekommer oftast vid lån med bunden ränta.

Hur påverkar det?
I det fall att lånet betalas av i enlighet med avtalet påverkar inte ränteskillnadsersättningen kostnaden för ditt lån. Däremot ger det dig mindre frihet då det begränsar dina möjligheter att enkelt lösa lånet i förtid om du skulle vilja, så vill du ha mer flexibilitet bör du undvika lån med ränteskillnadsersättning. En grundregel är att alltid undvika lån med ränteskillnadsersättning om räntan på lånet är rörlig.

Uppläggningsavgift

Vad är det?
Uppläggningsavgift är en engångsavgift som kan tas ut för att täcka eventuella administrativa avgifter som långivaren haft i samband med beviljandet av lånet.


Hur påverkar det?
Om ett företagslån har en uppläggningsavgift innebär det att totalkostnaden för lånet kommer att bli dyrare och du behöver därför ta med den när du räknar ut den effektiva räntan. Eftersom uppläggningsavgifter vanligtvis anges i fasta summor och inte i procent kommer det att få större påverkan på den effektiva räntan ju mindre belopp du lånar.

Aviavgift

Vad är det?
Aviavgift är en avgift som långivaren tar ut för att skicka ut en faktura eller avi till låntagaren.

Hur påverkar det?
Aviavgifter ökar den totala kostnaden för lånet och ska därför inkluderas när du beräknar den effektiva räntan. Eftersom aviavgifter uppstår vid varje faktura eller avi får det större påverkan ju fler återbetalningar du har under lånets löptid. Aviavgifter är inte lika förekommande idag som tidigare då det finns möjlighet för elektronisk fakturering eller autogiro. Om en långivare tar ut aviagift trots att återbetalningen sker genom elektronisk fakturering eller autogiro kan det vara ett varningstecken.

Administrativ avgift

Vad är det?
Administrativ avgift är avgifter som långivare kan ta ut för administrativt arbete kopplat till lånet. Dessa kan vara av olika art och allt ifrån engångsavgifter till löpande avgifter under lånets löptid.

Hur påverkar det?
Precis som aviavgifter och uppläggningsavgifter påverkar administrativa avgifter totalkostnaden för lånet och du ska därför ta med dem när du räknar ut den effektiva räntan. Hur stor påverkan de har på den effektiva räntan beror på storleken på lånet och längden på löptiden, där de får störst påverkan på mindre lån med lång löptid. Precis som avivgifter har administrativa avgifter börjat fasas ut i takt med den digitala utvecklingen då det administrativa arbetet automatiseras.

Om initiativet

För en tryggare lånemarknad för företagare
Om initiativet

97 procent av Sveriges företag är enmansföretag eller har färre än tio anställda. Deras förutsättningar att bedöma finansiella avtal och långivare skiljer sig inte från privatpersoners. 

Eftersom vi tycker att det ska vara lätt för företagare att ta välgrundade beslut har vi byggt Froda kring att ha tydliga avtal, transparenta priser och bra villkor. Tyvärr är det långt ifrån att vara standard när det kommer till företagslån. Det är snarare regel än undantag att inget företagslån är det andra likt.

Med Finansieringsparlören hoppas vi göra det lite lättare för företagare att veta vad de ger sig in på och enklare att jämföra mellan erbjudanden.