Varannan svensk har företagardrömmar – ny rapport kartlägger utmaningar och drivkrafter

Nyföretagandet i Sverige minskar och endast 6 procent av befolkningen är idag företagare. En ny rapport framtagen av Froda visar dock att företagarpotentialen är stor. Mer än hälften av alla svenskar vill starta företag och bland yngre drömmer hela två tredjedelar om att bli företagare.

Rapporten Driv är en kartläggning över det svenska företagandet samt svenskarnas inställning till företagande, deras drivkrafter och upplevda hindren. Rapporten baseras på data från SCB och över 6500 intervjuer med svenskar genom en undersökning med Norstat. Rapporten visar att entreprenörsviljan i Sverige är stor och att det finns över 4 miljoner potentiella företagare i Sverige.

– I rapporten ser vi att det finns ett stort glapp kopplat till vilja och göra, vilket visar att Sverige missar stor potential och behöver göra mer för att främja företagande, säger Olle Lundin, vd på Froda.

De främsta drivkrafterna är kopplade till självbestämmande. Två tredjedelar vill jobba med det de själva vill, hälften vill planera sin egen tid och fyra av tio vill vara sin egen chef. Samtidigt är rädslan för att det ska påverka sin ekonomi, att misslyckas och avsaknaden av kunskap det som ses som de främsta hindren. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att de hämmas av självförtroende, kunskap och finansiering samtidigt som män uppger att tid och familjesituation är de främsta hindren.

– Sverige måste ta tillvara på det stora intresset som finns för att driva företag, särskilt nu när vi ser att konkurserna ökar och nyföretagande minskar. Den negativa spiralen behöver brytas. Att påverkan av ekonomi är ett av de största hindren till att ta steget och bli företagare visar också att entreprenörskap fortfarande i viss mån är en klassfråga, säger Olle Lundin, vd på Froda.

Företagandet i Sverige domineras fortfarande av män, äldre och höginkomsttagare. 68 procent av företagarna är män, sju av tio företagare har en högre disponibel hushållsinkomst än genomsnittssvensken och 32 procent är 65 år eller äldre. Andelen kvinnliga företagare i Sverige är lägre än EU-snittet och trenden ser inte ut att brytas. Rapporten visar inte bara att färre kvinnor än män driver bolag idag, utan även att kvinnor är mindre benägna att vilja starta bolag.

Samtidigt visar rapporten att det finns en stor företagsamhet bland utrikesfödda i Sverige. Hela 5 procent av alla utrikesfödda i Sverige är företagare, vilket är strax under rikssnittet på 6 procent. Utrikesfödda kvinnor sticker ut och är mer företagsamma jämfört med inrikesfödda kvinnor med två inrikesfödda föräldrar.

– Tyvärr finns det fortfarande en utmaning med mångfald och inkludering i företagsvärlden. Därför är det extra glädjande att se att det finns en stor företagsamhet bland utrikesfödda, säger Olle Lundin, vd på Froda.

Rapporten visar att ekonomiska förutsättningar, en unik affärsidé och mer kunskap om företagande skulle få fler svenskar att våga ta steget att starta företag.

Läs rapporten på: https://froda.se/rapporten-dri...

Fakta från rapporten:

  • 52% av befolkningen har övervägt att starta företag.
  • 6% av befolkningen driver företag. Varav 8% av männen och 4% av kvinnorna i Sverige är företagare.
  • Främsta drivkrafterna är att kunna jobba med det man vill (63 procent), planera min egen tid (50 procent) och vara min egen chef (43 procent).
  • Fortsatt utmaning kopplat till jämställdhet där kvinnor uppger i mindre utsträckning än män att de övervägt att starta företag och är samtidigt underrepresenterade när det kommer till att vara företagare. Två tredjedelar av alla företagare är män.
  • Kvinnor och yngre företagare hålls tillbaka på grund av brist på finansiering och självförtroende.
  • Det vanligaste orosmolnet för företagare och icke-företagare var hur den egna privatekonomin och inkomsten skulle påverkas. Drygt fyra av tio skulle starta företag om pengar inte vore ett problem.
  • Andelen som övervägt att starta eget företag ökar i takt med hushållsinkomsten. Bland dem som har lägst hushållsinkomst är det 47% som övervägt att starta eget företag. Bland dem som har högst hushållsinkomst är motsvarande siffra 57%.
  • Invandringen är avgörande för att få fler företagare. Drygt var sjätte företagare i Sverige är utrikesfödd. Det är en större andel kvinnor bland de utrikesfödda företagarna jämfört med de inrikesfödda företagarna med två inrikesfödda föräldrar (35% vs. 31%).
  • Bland utomeuropeiskt födda lyfter hälften att tillgång till finansiering är ett av de största hindren.
  • En fjärdedel av Sveriges företagare finns i Stockholm och fler än hälften är verksamma i de tre storstadslänen. Andelen företagare är dock högst på Gotland och i Jämtland, där var tionde invånare är företagare (10%). Färre finns det i Blekinge, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötland där endast fem procent av befolkningen är företagare.

Hur ser det svenska företagandet ut?
Av svenska befolkningen är sex procent företagare, varav 8 procent av männen och 4 procent av kvinnorna företagare. Det gör att två av tre företagare i Sverige är män.

En fjärdedel av Sveriges företagare finns i Stockholm och fler än hälften är verksamma i de tre storstadslänen. Andelen företagare är dock högst i Gotland och Jämtland, där var tionde invånare är företagare. På motsatt sida av spektrumet har vi Blekinge, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötland där andelen företagare är hälften så stor och endast fem procent av befolkningen är företagare. Kvinnor och personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade när det kommer till att vara företagare. Två tredjedelar av alla företagare är män och tre av fyra företagare är inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar.

Så här är rapporten gjord:
Rapporten Driv ges ut av Froda, och baseras på SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) år 2021 samt en undersökning via Norstats riksrepresentativa webbpanel som inkluderar 6 511 respondenter. Undersökningen genomfördes i februari 2023.

Företagande är en viktig del av det svenska samhället och rapporten syftar till att ge en djupare förståelse för vad som driver entreprenörer att starta företag och vilka hinder som hindrar andra från att göra detsamma.